Faze roditeljstva

Politika privatnosti

Vaši podaci su sigurni.

Politika privatnosti

Shodno odredbi iz člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, BIO SAVE DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) , Stjepana Filipovića 32B, matični broj: 20800879, čiji je zakonski zastupnik Nebojša Petrović, direktor obaveštava lica na koje se podaci odnose o sledećem:

1. Vrsta podataka koji su predmet obrade:

ime i prezime, broj telefona i e- mail

2. Podaci o rukovaocu koji prikuplja podatke

  • Naziv rukovaoca: BIO SAVE DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

  • Vrsta rukovaoca: privredno društvo

  • Matični broj: 20800879

  • Ulica i broj: Stjepana Filipovića 32B

  • Odgovorno lice rukovaoca: Nebojša Petrović

  • Funkcija: direktor

 

3. Svrha prikupljanja i dalje obrade podataka

Podaci se prikupljaju radi dostavljanja informacija posetiocima FB stranice: bebologija

4. Načinu korišćenja podataka

Podaci se čuvaju na računaru, pristup je moguć samo uz korisničko ime i lozinku, pristup podacima ima samo određena lica, koriste se samo radi ostvarivanja svrhe korišćenja podataka, ukoliko neko od lica čiji se podaci obrađuju opozove svoj pristanak, čuvanje i upotreba podataka će biti obustavljena

5. Lica koja će koristitit podatke su:

Podatke iz zbirke neće koristiti drugi subjekti

6. Pravni osnov prikupljanja podataka je:

Bez pristanka lica u skladu sa članom 15 ZZPL, a u vezi sa članom 12. stav 1. tačka 2.  ZZPL

7. Opoziv pristanka

Lice na koje se poadci odnose ima pravo da pristanak za obradu podatake opozove, sa svim Zakonom propisanim pravnim posledicama opoziva pristanka.

Pristanak se može opozvati.

Punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik.

U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka.

8. Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka lice ima pravo da od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

9. Zagarantovana prava

Lice na koje se podaci odnose ima sva prava zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u slučaju nedozvoljene obrade, kao i u vezi sa drugim okolnostima čije bi nesaopštavanje licu na koje se odnose podaci, odnosno drugom licu bilo suprotno savesnom postupanju

Rukovalac će obavestiti lice na koje se podaci odnose i korisnika o izmeni, dopuni ili brisanju podataka bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izmene, dopune ili brisanja podataka.

 

za obrađivača Nebojša Petrović, direktor